Metro Star Project – The Last Phase SPA’S Foreigners Metro Star Project - The Last Phase Foreigners
~ 2400USD/m2

Căn hộ, Condos, Aparment, Shophouse
District 9, HCMC

Metro Star ProjectDistrict 9

 • The last and the best chance for foreigner stocks. Good price from Developer (no mark-up). Please contact us right now for your best units.
 • 给外国客户最后也是最好的投资机会。来自开发商优惠价格(没有加价)。请立即与我们联系为您把握最后机会。
 • 외국인 주식에 대한 마지막이자 최고의 기회. 개발자의 좋은 가격 (마크 업 없음). 최고의 단위를 위해 지금 저희에게 연락하십시오.
 • Giỏ hàng đẹp nội bộ người nước ngoài đợt cuối cùng, giá gốc CDT không chênh lệch, liên hệ chọn căn mua ngay
 • Handover : https://youtu.be/hSu95fv9Xu0
 • Hotline : (+84) 0909034339 
 • Viber Zalo Wechat Whatsapp Phone : (+84) 0909034339 

* More The Information and The List Price of Project 
Zalo (+84) 0909034339  Or Sign up information form :

 

Metro Star ProjectDistrict 9

 • The last and the best chance for foreigner stocks. Good price from Developer (no mark-up). Please contact us right now for your best units.
 • 给外国客户最后也是最好的投资机会。来自开发商优惠价格(没有加价)。请立即与我们联系为您把握最后机会。
 • 외국인 주식에 대한 마지막이자 최고의 기회. 개발자의 좋은 가격 (마크 업 없음). 최고의 단위를 위해 지금 저희에게 연락하십시오.
 • Giỏ hàng đẹp nội bộ người nước ngoài đợt cuối cùng, giá gốc CDT không chênh lệch, liên hệ chọn căn mua ngay
 • Handover : https://youtu.be/hSu95fv9Xu0
 • Hotline : (+84) 0909034339 
 • Viber Zalo Wechat Whatsapp Phone : (+84) 0909034339 

* More The Information and The List Price of Project 
Zalo (+84) 0909034339  Or Sign up information form :

 

Metro Star ProjectDistrict 9

 • The last and the best chance for foreigner stocks. Good price from Developer (no mark-up). Please contact us right now for your best units.
 • 给外国客户最后也是最好的投资机会。来自开发商优惠价格(没有加价)。请立即与我们联系为您把握最后机会。
 • 외국인 주식에 대한 마지막이자 최고의 기회. 개발자의 좋은 가격 (마크 업 없음). 최고의 단위를 위해 지금 저희에게 연락하십시오.
 • Giỏ hàng đẹp nội bộ người nước ngoài đợt cuối cùng, giá gốc CDT không chênh lệch, liên hệ chọn căn mua ngay
 • Handover : https://youtu.be/hSu95fv9Xu0
 • Hotline : (+84) 0909034339 
 • Viber Zalo Wechat Whatsapp Phone : (+84) 0909034339 

* More The Information and The List Price of Project 
Zalo (+84) 0909034339  Or Sign up information form :

 

Metro Star ProjectDistrict 9

 • The last and the best chance for foreigner stocks. Good price from Developer (no mark-up). Please contact us right now for your best units.
 • 给外国客户最后也是最好的投资机会。来自开发商优惠价格(没有加价)。请立即与我们联系为您把握最后机会。
 • 외국인 주식에 대한 마지막이자 최고의 기회. 개발자의 좋은 가격 (마크 업 없음). 최고의 단위를 위해 지금 저희에게 연락하십시오.
 • Giỏ hàng đẹp nội bộ người nước ngoài đợt cuối cùng, giá gốc CDT không chênh lệch, liên hệ chọn căn mua ngay
 • Handover : https://youtu.be/hSu95fv9Xu0
 • Hotline : (+84) 0909034339 
 • Viber Zalo Wechat Whatsapp Phone : (+84) 0909034339 

* More The Information and The List Price of Project 
Zalo (+84) 0909034339  Or Sign up information form :

 

Metro Star ProjectDistrict 9

 • The last and the best chance for foreigner stocks. Good price from Developer (no mark-up). Please contact us right now for your best units.
 • 给外国客户最后也是最好的投资机会。来自开发商优惠价格(没有加价)。请立即与我们联系为您把握最后机会。
 • 외국인 주식에 대한 마지막이자 최고의 기회. 개발자의 좋은 가격 (마크 업 없음). 최고의 단위를 위해 지금 저희에게 연락하십시오.
 • Giỏ hàng đẹp nội bộ người nước ngoài đợt cuối cùng, giá gốc CDT không chênh lệch, liên hệ chọn căn mua ngay
 • Handover : https://youtu.be/hSu95fv9Xu0
 • Hotline : (+84) 0909034339 
 • Viber Zalo Wechat Whatsapp Phone : (+84) 0909034339 

* More The Information and The List Price of Project 
Zalo (+84) 0909034339  Or Sign up information form :

 

Metro Star ProjectDistrict 9

 • The last and the best chance for foreigner stocks. Good price from Developer (no mark-up). Please contact us right now for your best units.
 • 给外国客户最后也是最好的投资机会。来自开发商优惠价格(没有加价)。请立即与我们联系为您把握最后机会。
 • 외국인 주식에 대한 마지막이자 최고의 기회. 개발자의 좋은 가격 (마크 업 없음). 최고의 단위를 위해 지금 저희에게 연락하십시오.
 • Giỏ hàng đẹp nội bộ người nước ngoài đợt cuối cùng, giá gốc CDT không chênh lệch, liên hệ chọn căn mua ngay
 • Handover : https://youtu.be/hSu95fv9Xu0
 • Hotline : (+84) 0909034339 
 • Viber Zalo Wechat Whatsapp Phone : (+84) 0909034339 

* More The Information and The List Price of Project 
Zalo (+84) 0909034339  Or Sign up information form :